kontakt i o mnie

Agnieszka Strzelecka-Ślęzak
agnieszka(at)strzelecka-slezak.pl
Moje pracę publikuję także na FB i Instagramie – You can find me also at:

Facebook,  instagram

English – below.

Kolory, mieszanie warstwy farby, szorowanie. Ścieżki, linie, linie. Punkt i kropka. Pozorna symetria. Geometria i rytm ukryte w formach roślin. Pejzaże, mgła, rysunek botaniczny, akt, abstrakcja. Rysowanie czy malowanie nie powinno opierać się na hiperrealistycznym przedstawieniu natury. Obraz świata przechodzący przez umysł i rękę musi zostać naznaczony przez twórcę.


Teraz bardziej oficjalnie…
Agnieszka Strzelecka-Ślęzak – magister sztuk pięknych – to malarka, która urodziła się i wychowała w Jeleniej Górze. Jako grafik pracuje od 1997 roku. Cały czas szuka sposobu na wyrażenie siebie malarstwie. Tworzy prace na papierze z wykorzystaniem akwareli i technik mieszanych oraz bardziej tradycyjnych olejów na płótnie. Później rozpoczęła swoją przygodę z gliną, ceramiką. A szukając prawdziwego wyrazu artystycznego, odkryła, że jest przede wszystkim malarką. Malarz kochający przyrodę, jej bliżej nieokreślone, mgliste chwile. Edukacja: Magister Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP Łódź), dawniej PWSSP Łódź, 1995. Certyfikat kursu suibokuga (tradycyjnego malarstwa japońskiego) 2019. Wystawy: 2018 Indywidualna wystawa rysunków ziół i malarstwa olejnego pejzaży „Z daleka i z bliska”, Kamienica 56, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki w Łodzi 2017 Indywidualna wystawa malarstwa olejnego pt. „Malarstwo Agnieszki Strzeleckiej-Ślęzak” w galerii teatru Arlekin w Łodzi 2016 Indywidualna wystawa malarstwa olejnego pejzaży „Przy okazji”, Kamienica 56, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki w Łodzi 1995 Wystawa Zbiorowa „Mrowisko” prezentująca twórczość młodych artystów w Zduńskiej Woli Wybrane fotografie można znaleźć w katalogach Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego „Ponidzie”. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Europie, Ameryce i Australii.

Parę innych słów, które umieściłam przy ilustracjach do bajek Pani Basi


Colors, mixing paint layer, scrubbing. Paths, lines, lines. Spot and dot. Apparent symmetry. Geometry and rhythm hidden in forms of plants. Landscapes, fog, botanical drawing, act, abstraction.
Drawing or painting should not be based on a hyperrealistic representation of nature. The image of the world passing through the mind and hand must be marked by the creator.


Now more officially…
Agnieszka Strzelecka-Slezak – Master of Fine Arts – is a painter who was born and grew up in Jelenia Gora, Poland. She’s been working as graphic designer since 1997. All the time searching how to express herself  in painting. For many years she created works on paper using watercolors and mixed media and more traditional oils on canvas. Later she has started her adventure with clay, ceramics. And looking for a true artistic expression she has found that above all she’s a painter. The painter who loves the nature its undefined misty moments.
Education:
MA at Faculty of Graphics and Painting, The Strzemiński Academy of Art Łódź (ASP Łódź) formerly known as the Łódź State Art School (PWSSP Łódź) 1995.
Certificate of suibokuga (Japanese traditional painting) course 2019.
Exhibitions:
2018 Solo Exhibition of drawings of herbs and oil paintings of landscapes “From far and close” at Kamienica 56, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki in Lodz, Poland
2017 Solo Exhibition of oil paintings titled “Painting by Agnieszka Strzelecka-Slezak” at Arlekin theatre gallery in Lodz, Poland
2016 Solo Exhibition of oil paintings of landscapes “By the way” at Kamienica 56, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki in Lodz, Poland
1995 Group Show „Anthill” presenting art of young artists in Zdunska Wola, Poland.
Selected photographs can be found in the catalogs of the National Photographic Review “Ponidzie”.
Her art works are represented in private collections in Europe, America, Australia.